Contact Plusasig Plusauto rulate Plusauto Plushotel Arhidesign

PLUS ASIG INVEST - BROKER DE ASIGURARE - Misiune si valori

Misiune
 • Satisfacerea cerintelor clientilor in conformitate cu cadrul legal al pietei de asigurari
 • Respectarea cadrului legal al pietei de asigurari
 • Respectarea codului de etica si conduita al brokerului de asigurari
 • Imbunatatirea continua a nivelului de pregatire profesionala a personalului
 • Investitii pentru dezvoltarea unei retele nationale de sedii secundare care sa raspunda solicitarilor clientilor firmei
 • Extinderea portofoliului de clienti atat nationali cat si internationali


Valori
 • Integritate
 • Profesionalism
 • Dedicare
 • Corectitudine


REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“PRIMAVARA VINE CU REDUCERI LA PLUS-ASIG-INVEST BROKER DE ASIGURARE SRL ”
Campania promoţională pentru clienţii companiei PLUS-ASIG-INVEST BROKER DE ASIGURARE SRL
Perioada campaniei: 15 Aprilie 2014 - 15 Iulie 2014
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Capitolul 1. Organizatorul campaniei
 • Art.1.1. Campania “PRIMAVARA VINE CU REDUCERI PLUS-ASIG-INVEST BROKER DE ASIGURARE SRL”, este organizata de SC PLUS-ASIG-INVEST BROKER DE ASIGURARE SRL, cu sediul in Malu Mare, strada Caracal, nr.254, judet Dolj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J16/46/2010, CUI 26393604, inregistrata ca operator de date cu caracter personal sub nr. 21781, autorizata de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si inregistrata in Registrul Brokerilor sub numarul RBK - 609.

 • Art.1.2. Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament este finală şi obligatorie pentru participanţi.

 • Art.1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare dintre condiţiile stabilite în prezentul regulament în perioada desfăşurării campaniei, din motive întemeiate.

Capitolul 2. Denumire. Durata. Locul desfăşurarii.
 • Art. 2.1. Campania promoţională poartă denumirea „PRIMAVARA VINE CU REDUCERI LA PLUS-ASIG-INVEST BROKER DE ASIGURARE SRL” .

 • Art. 2.2. Campania promoţională se desfăţoară în perioada 15 Aprilie 2014 - 15 Iulie 2014.

 • Art. 2.3. Campania Promoţională este organizată şi se desfăşoara in agentia Organizatorului din jud. Dolj, Craiova, strada Libertatii nr.14-punct de lucru.

Capitolul 3. Produse participante la campanie.
 • Art. 3.1. Obiectul prezentei campaniei îl reprezintă toate poliţele de asigurare .

Capitolul 4. Dreptul de participare
 • Art. 4.1. Campania este adresata clientilor persoane juridice sau fizice, cu exceptia angajatilor firmei, (care au 18 ani impliniti la data inceperii campaniei), cu sediul sau cetatenie sau rezidenta romana, proprietari sau utilizatori legali ai unui autovehicul inmatriculat in Romania. Se considera decazuta din calitatea de participant persoana care prezinta Organizatorului documente false sau asupra carora exista suspiciuni de fals sau frauda.

Capitolul 5. Modul de desfăşurare a campaniei promoţionale
 • Art.5.1. La achiziţionarea poliţelor de asigurare RCA cumpărătorului i se acordă următoarele beneficii: 1. Pentru achiziţionarea unei poliţe de asigurare RCA se acordă o reducere de pana la 8% din prima de achitat.

Capitolul 6. Mecanismul de desfasurare a campaniei
 • Art.6.1. O persoană poate achiziţiona mai multe produse de asigurare, care fac obiectul acestei promoţii dacă produsele îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul regulament.

Capitolul 7. Responsabilitate
 • Organizatorul Campaniei nu îşi asumă răspunderea, incluzând, dar fără a se limita la următoarele:

 • Art.7.1. Organizatorul nu este responsabil si nu va acorda nicio despăgubire în bani sau alte beneficii participantilor care nu respectă sau nu întrunesc întocmai cerinţele Regulamentului Oficial al prezentei Campaniei Promotionale.

 • Art.7.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude definitiv orice Participant în Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei. În cazul în care se observă anumite tentative de frauda poate refuza acordarea discountului.

Capitolul 8. Taxe şi impozite
 • Art.8.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

Capitolul 9. Litigii
 • Art.9.1. Eventualele neîntelegeri apărute între organizatorii şi participanţii la campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

Capitolul 10. Întreruperea campaniei promoţionale
 • Art. 10.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe Campania promoţională oricând pe parcursul desfăşurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare.

Capitolul 11. Afisarea Regulamentului campaniei promoţionale
 • Art.11.1. Regulamentul campaniei este afişat pe www.plusasig.ro pe toată perioada de desfăşurare a promoţiei.

 • Orice contestare având ca obiect prezenta campanie promoţională poate fi depusa la agentia Organizatorului din jud. Dolj, Craiova, strada Libertatii nr.14-punct de lucru.

 • SC PLUS-ASIG-INVEST BROKER DE ASIGURARE SRL